Martin Luther

Martin Luther. En målning från 1528.

Om det finns någon utomstående person som haft störts inverkan på Sverige under Vasatiden, så tordes det vara Martin Luther. Luther föddes den 10 November 1483 i Eisleben i Kurfustendemet Sachsen, där han växte upp till att bli en präst, munk och framgångsrik teolog. Till skillnad mot påvedömet så utgick Luthers teologi från att vägen till frälsning inte utgår från goda gärningar eller ”gåvor” och betalningar till kyrkan, utan är en fri gåva från Gud till alla som tror på Jesus och att denne sonat våra synder på korset. Enligt Luther så var bibeln den enda källan till gudomlig kunskap och lära och att alla döpta kristna kan upprätthålla prästerskapet, vilket i sig motsatte sig den katolska kyrkans lära att endast prästerskapet var förmedlare av guds vilja och läror. Detta innebar även att han gjorde en översättning utav bibeln, som tidigare endast funnits tillgänglig på latin, så att alla goda kristna skulle kunna läsa den istället för bara lärda präster. Detta skedde samtidigt som boktryckarkonsten hade stora framgångar och utvecklingar, vilket gjorde att den nya bibeln kunde massproduceras på ett vis vilket tidigare varit omöjligt i större upplagor.

Det tyska språket standardiserades också under denna period och översättarkonten fick många nya principer, vilket ledde till att en översättning tog sig mindre tolkningsfriheter med grundmaterialet. Luthers nya bibelvariant inspirerade i efterhand många andra bibelöversättningar, så som Gustav Vasas bibel och brittiska Kung Jakobs Bibel. Tidigare hade även bara prästen talat och sjungit ut bibelverser, men Luthers nya psalmer utvecklade grunden till gemensam kyrkosång som idag är standard inom den Svenska kyrkan. Luther bröt även katolska prästernas kyskhetslöfte och tabun mot giftermål genom att äkta Katharina von Bora, vilket ledde till en revolution som gjorde att många präster gick över till protestantismen för att kunna ingå i äktenskap. Luther menade att även präster skulle kunna gifta sig och skaffa arvingar eftersom det var en del av Gids gåvor och en mänsklig rättighet. Hans idéer och teser om att skilja mellan kyrka och stat var något som påvedömet var starka motståndare till och ledde till att han förklarades tillslut som laglös (Exsurge Domine) efter att han vägrade att göra avbön för 41 av sina meningar i sina skrifter och dom 95 teser som han den 31 oktober 1517 spikade upp på dörren till slottskyrkan i Wittenberg. Faktum var att han rent utav offentligt tände eld på bullan som krävde hans avbön. Men flera europeiska konungar var väldigt intresserade utav Luther lära eftersom det skulle ge mer makt åt kronan samtidigt som man behöll folket och religionen. Detta ledde till att många länder bröt upp med påvedömet och startade reformationer grundade i Luthers protestantism, bland annat då Gustav Vasa. Luthers kamp låg helt plötsligt i större delen av Europas konungadömens intresse och utvecklades, med vissa förhinder och interna stridigheter, till dagens kyrka. Dessvärre användes många utav en åldrande Luthers skrifter under perioden mellan 1933 till 1945 i nazistisk propaganda, då Luther var en stark motståndare till Judaismen. Han framförde bland annat att judars hem skulle förstöras, deras synagogor brännas ned till grunden och alla pengar konfiskeras. Vidare så ansåg Luther att judars frihet skulle begränsas kraftigt till vad vi idag skulle kalla för ghetton. I mångt om mycket har dessa antisemitiska tankar gjort att Luther och dennes senare skrifter är idag lika kontroversiella som hans teser tedde sig under hans egna levnadstid.